5259

European pine 2 piece /vaisselier/ européen en pin

5242

English pine dresser base/ buffet commode en pin

4816

Painted pine buffet with carved panel doors/ buffet avec dessus en granite

1174

Lift up drawer/
tiroir à bascule